wg    
wg wg wg
wg wg wg
wg wg wg
wg wg wg
The Bay From Pine Mountain, 8" x 20"