goldberg
Spring/Sonoma County, chalk pastel, 10" x 28"